סערת המיצ”ב, שהתחוללה לאחרונה בעקבות ניסיון של מנהלי בתי ספר להטות את הציונים, העלתה על הפרק את שאלת מהימנות המבחנים ונחיצותם. העובדה שהמבחנים הללו הפכו למדד הקובע בעיני רבים את טיב בית הספר מביאה את המנהלים ואת צוותי המורים לחוש מתח רב, ומתברר שחלקם אינם עומדים בו. לפיכך, הסתדרות המורים, מרכז השלטון המקומי, ועד ההורים היישוביים ורבים אחרים קוראים לבטלו. 

אולם חרף הבעייתיות בנתונים, אפשר ללמוד מהם על הפערים בין המגזרים. מעיבוד שערכו בקרן טראמפ לנתוני המיצ”ב לשנת 2017, שציוניהם התפרסמו באופן מלא, אפשר לראות כי בבחינה במתמטיקה היו הישגי התלמידים בחינוך הערבי, שהם 27% מכלל התלמידים במערכת החינוך, נמוכים באופן ניכר מהישגי תלמידי החינוך העברי. 62% מהתלמידים בחינוך הערבי קיבלו ציון נמוך מ־60 בבחינת המתמטיקה, בעוד פחות ממחצית (48%) מהתלמידים בחינוך העברי־ממלכתי קיבלו כך, ונתון דומה (52%) עולה גם בחינוך העברי הממלכתי־דתי. מנגד, בבחינה במדעים היו ההישגים דומים - 79% מהתלמידים בחינוך הערבי קיבלו ציון של פחות מ־60, 80% בחינוך העברי הממלכתי־דתי ו־76% בחינוך העברי־ממלכתי.

בתחום האנגלית, הישגי התלמידים בחינוך העברי־ממלכתי גבוהים בפער ניכר מהישגי תלמידי החינוך הממלכתי־דתי והחינוך הערבי: 41% מהתלמידים קיבלו ציון גבוה מ־85, לעומת 23% ו־14% בהתאמה. כמו כן, רק 37% מתלמידי החינוך העברי־ממלכתי קיבלו ציון נמוך מ־60, לעומת 55% ו־59% בהתאמה.


שתיים ההשפעות על כך הן השכלת ההורים וההכוונה, או היעדר ההכוונה, מהבית לחשיבותם של הלימודים. כפי שאפשר לראות מהנתונים, תלמידי החינוך הערבי הגיעו ממשפחות שבהן להורים יש השכלה נמוכה יחסית לאוכלוסיות האחרות: יותר מ־80% מהתלמידים מגיעים ממשפחות שבהן להורים יש לכל היותר השכלה תיכונית, ורק אחוזים בודדים מהתלמידים (6%) הם ילדים להורים בעלי תארים מתקדמים. מנגד, כשליש (32%) מהתלמידים בפיקוח הממלכתי־דתי ורבע מהתלמידים בפיקוח הממלכתי הגיעו מבתים שבהם להורים תארים אקדמיים מתקדמים ויותר מרבע בשניהם הגיעו מבתים שבהם להורים יש תואר ראשון.

בפילוח התלמידים בחינוך הערבי לפי מגזרים - בדואי, דרוזי וערבי - אפשר לראות כי בולטת עליונותם של תלמידי המגזר הדרוזי, בייחוד בתחומי המדעים והמתמטיקה, בעוד הישגיהם של התלמידים במגזר הבדואי נמוכים בצורה ניכרת מההישגים של התלמידים בשני המגזרים האחרים. בבחינה במתמטיקה, למשל, רק 36% מהתלמידים במגזר הבדואי קיבלו ציון גבוה מ־85, בעוד 57% מהתלמידים במגזר הדרוזי ו־52% במגזר הערבי קיבלו ציון זה.

אלי הורביץ, מנכ”ל קרן טראמפ: “העובדה שבמבחנים הבינלאומיים אין כמעט תלמידים ערבים שמצטיינים במתמטיקה היא תמרור אזהרה, אבל גם הזדמנות גדולה. הפערים בין התלמידים הולכים ומעמיקים בחטיבת הביניים, ולכן צריך להרחיב את מסלולי המצוינות וחייבים להשקיע במורים”.