דוח תקופתי של מנהל המחקר בביטוח הלאומי שפורסם היום (רביעי) והתמקד בנשארים במערכת דמי אבטלה ובחוזרים לשוק העבודה בחודש מרץ 2021, כפי שעלה מנתונים מינהליים של הביטוח הלאומי העלה מספר נתונים מרכזיים.

על פי הדוח ניתן לראות כי בין החודשים ינואר למרץ הייתה ירידה מצטברת של 21% במספר מקבלי דמי אבטלה. בנוסף, במצבת המובטלים ירד חלקן של הנשים במקבלי דמי האבטלה מ-56% ל-52%, לאחר שהיוו רוב של 71% בחודש מרץ. ממצאים אלה מתיישבים עם פרסומי הלמ"ס, המצביעים על  תנודתיות רבה יותר – הן בשיעורי היציאה והן בשיעורי החזרה לשוק העבודה – אצל נשים בהשוואה לגברים.
 
עוד עולה כי החוזרים לשוק העבודה מתאפיינים בגידול בקרב בני בגיל המאוחר יחסית (45-54) והצעירים מאוד (18-24). שיעור החזרה בקרב בני 22-44 נמוך יחסית. בין ינואר למרץ גם עלה חלקם של מקבלי האבטלה בעשירונים הנמוכים.
 
שיעור הערבים שחזרו לשוק העבודה במרץ נמוך מאשר חודשים קודמים, מה שמסביר את העלייה בשיעור המובטלים הערבים. בענף האומנות והתרבות נרשם שיעור גבוה של חוזרים לעבודה. בענף הבינוי והתחבורה החזרה הייתה נמוכה יחסית.