היועץ המשפטי לכנסת, עו"ד אייל ינון, קבע כי חברי כנסת יכולים לחתום לנשיא המדינה על טופסי מועמדות של שני מועמדים לראשות הממשלה, גם עבור בנימין נתניהו וגם עבור בני גנץ אך מה יקרה אם שני המועמדים יצליחו לגייס 61 חתימות כל אחד והחתימות יגיעו למשכן הנשיא במקביל?

על פי הפתרון המסתמן לאירוע חסר התקדים הוא שאם ההפרש בהגשת הטפסים, במסגרת "הליך 21 הימים" יהיה זעום, בהפרש של דקות בלבד, או ייעשה ממש במקביל, חברי הכנסת שחתמו לשני המועמדים יצטרכו להחליט על מי מבין השניים הם ממליצים, כלומר לא יוכלו לחתום גם עבור נתניהו וגם עבור גנץ ויצטרכו לוותר על חתימה אחת.
 
במקרה זה היועצת המשפטית של בית הנשיא, עו"ד אודית קורינלדי סירקיס, תפנה באופן אישי לכל אחד מ-61 חברי הכנסת החותמים עבור שני המועמדים והוא יצטרך להחליט על חתימה אחת בלבד. בכנסת הבהירו כי בשלב המקדמי יכול כל חבר כנסת לחתום עבור שני מועמדים אבל כאמור במידה וייווצר מצב חסר תקדים שבו הטפסים מוגשים בו זמנית או בהפרש זמנים קטן, אי אפשר יהיה לחתום עבור שניים וכל ח"כ יצטרך להודיע על חתימה עבור מועמד אחד בלבד. 
 
סעיף 10(א) לחוק היסוד קובע כי לחברי הכנסת נתונים 21 יום להגיש את הבקשה לנשיא המדינה, אך על פי לשונו של הסעיף, אין צורך להמתין לתום התקופה האמורה על מנת להגיש את הבקשה לנשיא המדינה וניתן לעשות זאת בכל עת, בתוך התקופה האמורה.

על פי סעיף 10(ב) לחוק היסוד, בתוך יומיים, ממועד הגשת הבקשה לנשיא המדינה, בין אם הוגשה בסמוך לתום 21 הימים ובין אם הוגשה קודם לכן, על הנשיא להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה על חבר הכנסת שצוין בבקשה.
הבקשה לפי סעיף 10(א) לחוק היסוד תוגש לנשיא המדינה, בבית הנשיא, בכתב, באופן ידני. על הבקשה לכלול חתימות מקוריות של 61 חברי כנסת (לפחות), וכן עליה לכלול הסכמה בכתב של המועמד עליו מתבקש נשיא המדינה להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה. עם הגשת הבקשה היא תיחתם בחותמת "נתקבל" ויצוינו בה תאריך ושעת הגשת הבקשה.
 
נוכח רגישות ההליך, והיות שחתימתם של חברי הכנסת היא בעלת משמעות חוקתית, לאחר קבלת הבקשה יפרסם בית הנשיא באתר האינטרנט של בית הנשיא הודעה, לפרק זמן קצוב שייקבע בה, על הגשת הבקשה, ובה רשימת חברי הכנסת החתומים עליה.

ראובן ריבלין, צילום: יונתן זינדל, פלאש 90ראובן ריבלין, צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

 
ככל שלא תעלה טענה מצד חברי הכנסת החתומים על הבקשה בדבר כשרות חתימתם. קרי, טענה לפיה הם לא חתמו על הבקשה או שחזרו בהם טרם הגשת הבקשה לנשיא, הנשיא יטיל את הרכבת הממשלה על חבר הכנסת שצוין בבקשה.
 
אם יתברר כי קיים קושי עם כשרות חלק מהחתימות וכתוצאה מכך פחת מספר חברי הכנסת החתומים על הבקשה מ-61 חברי כנסת, הרי שהבקשה אינה עומדת עוד בתנאי סעיף 10(א) לחוק היסוד ולפיכך יראו את הבקשה כאילו לא הוגשה.
 
אם עוד לא תמה תקופת 21 הימים – ניתן יהיה למצות תקופה זו וחברי הכנסת יוכלו להגיש בקשה חדשה לנשיא המדינה; אם תמה התקופה – הנשיא יודיע ליו"ר הכנסת כי לא הוגשה בקשה כאמור.
 
כאמור אם החתימות עבור שני המועמדים יוגשו במקביל או בסמוך יצטרכו החותמים להחליט על מי מבין שני המועמדים הם ממליצים ולא יוכלו להמליץ על שניים.
 
משהודיע הנשיא ליו"ר הכנסת, כי לא הוגשה לו בקשה, לפי סעיף 11(ב) לחוק היסוד, יראו את הכנסת כאילו החליטה על התפזרותה לפני תום הכהונה, והבחירות לכנסת יתקיימו ביום ג' האחרון שלפני תום 90 הימים מיום הודעת הנשיא.