שיעור הבלתי מועסקים בקרב בני 15 ומעלה בכוח העבודה עמד בחודש ינואר על 3.6%, בדומה לחודש דצמבר, כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה נתונים מסקר כוח האדם לחודש ינואר.

עוד עולה מן הנתונים, כי שיעור המועסקים בקרב בני 15 ומעלה בכוח העבודה עמד בינואר על 63%, לעומת 62.9% בדצמבר.

מהפילוח עולה, כי שיעור הבלתי מועסקים בכוח העבודה בגילאי 64-25 עמד על 3% בלבד, לעומת 3.2% בדצמבר. שיעור גילאי 64-25 בכוח העבודה בינואר עמד על 80%, ללא שינוי לעומת החודש הקודם, ואילו שיעור התעסוקה בקרב בני 64-25 היה 77.8%, לעומת 77.6% בחודש הקודם.

עוד עולה מהנתונים, כי שיעור אלו שעבדו בהיקף מלא מכלל המועסקים עמד על 78.6%, בדומה לדצמבר.

מהפילוח עלה עוד, כי מספר בני ה-15 ומעלה עמד בינואר על 4.136 מיליון נפש, מהם 3.986 מיליון מועסקים וכ-150 אלף בלתי מועסקים. בקרב המועסקים, 2.076 מיליון היו גברים ו-1.910 מיליון היו נשים. עוד עולה מהנתונים, כי בקרב הנשים שיעור התעסוקה בינואר עמד על 59.3%, לעומת 59.1% בדצמבר.